Geneza (Facerea) 46

1. Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac.

2. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, noaptea, şi a zis: “Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: “Iată-mă!”

3. Şi Dumnezeu a zis: “Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare.

4. Eu însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu însumi te voi scoate iarăşi de acolo; iar Iosif îţi va închide ochii.”

5. Iacov a părăsit Beer-Şeba; şi fiii lui Israel au pus pe tatăl lor, Iacov, cu copilaşii şi nevestele lor, în carele pe care le trimisese faraon ca să-l ducă.

6. Şi-au luat şi turmele şi averile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Şi Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui.

7. A luat cu el în Egipt pe fiii lui şi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui şi pe fiicele fiilor lui şi pe toată familia lui.

8. Iată numele fiilor lui Israel, care au venit în Egipt. Iacov şi fiii lui. Întâiul născut al lui Iacov: Ruben.

9. Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

10. Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar; şi Saul, fiu dintr-o femeie canaanită.

11. Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

12. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.

13. Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron.

14. Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15. Aceştia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov, Lea, în Padan-Aram, împreună cu fiica, sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau în totul treizeci şi trei de inşi.

16. Fiii lui Gad: Ţifion, Haggi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli.

17. Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; şi Serah, sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18. Aceştia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şaisprezece inşi.

19. Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif şi Beniamin.

20. Lui Iosif i s-au născut, în ţara Egiptului: Manase şi Efraim, pe care i i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.

21. Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22. Aceştia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inşi.

23. Fiul lui Dan: Huşim.

24. Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25. Aceştia sunt fiii Bilhei, pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela; şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şapte inşi.

26. Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt şi care ieşiseră din el, erau în totul şaizeci şi şase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.

27. Şi Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. – Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.

28. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de ştire să-i iasă înainte în Gosen.

29. Şi au venit în ţinutul Gosen. Iosif şi-a pregătit carul şi s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său, Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui şi a plâns multă vreme pe gâtul lui.

30. Israel a zis lui Iosif: “Acum pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa, şi tu tot mai trăieşti.”

31. Iosif a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: “Mă duc să înştiinţez pe faraon şi să-i spun: “Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine.

32. Oamenii aceştia sunt păstori, căci cresc vite; ei şi-au adus oile şi boii şi tot ce este al lor.”

33. Şi, când vă va chema faraon şi vă va întreba: “Cu ce vă îndeletniciţi?”,

34. voi să răspundeţi: “Robii tăi au crescut vite, din tinereţea noastră până acum, atât noi, cât şi părinţii noştri.” În felul acesta veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune pentru egipteni.”

 

 
 
 
 (46:2) ”Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, noaptea, şi a zis: “Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: “Iată-mă!” Dumnezeu îi spune lui Iacov Iacov, deși a zis in Geneza 32:28 și 35:10 că nu se va mai numi Iacov ci se va numi Israel.
 
 
 (46:3-4) ”Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt […] Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu Însumi te voi scoate iarăşi de acolo” Dumnezeu îi spune lui Iacov sa nu-i fie frică să se întoarcă în Egipt, spunându-i că el insuși îl va aduce in siguranță inapoi, dar Iacov moare in Egipt.(Geneza 47:28-29)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (46:8-27) ”Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt. Iacov şi fiii lui. Întâiul născut al lui Iacov: Ruben…” Tit 3:9 ”Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.” 1 Timotei 1:4 ”şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau** naştere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac şi acum.”
 
 
(46:11) ”Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.”
 
≠ 76 A fost Merari fiul lui Levi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(46:20) ”Lui Iosif i s-au născut în ţara Egiptului: Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.”
 
≠ 77 Îi va distruge Dumnezeu pe cei care se căsatoresc cu persoane din alte popoare?
 
(46:21) ”Fiii lui Beniamin” Sunt 4 liste ale fiilor lui Beniamin în Biblie și nici una nu este de acord cu cealaltă. Una ne spune ca are 10 fii – Numeri 26:38-40, alta că are 3 – 1 Cronici 7:6, alta ne spune că Beniamin are 5 fii – 1 Cronici 8:1-2. Un singur fiu, Bela, se află pe toate cele 4 înșiruiri.
 
≠ 78 Cine au fost fii lui Beniamin?
 
≠ 79 Naaman și Ard au fost fiii sau nepoții lui Beniamin?
 
≠ 75 Cât de bătrân a fost Beniamin când familia lui a migrat în Egipt? 
 
 
 
 
 
 
(46:27) ”Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de şaptezeci.”
 
≠ 80 Câți membri avea familia lui Iacov când a venit în Egipt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentariile sunt închise.