Ezra 2

1. Iată oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.

2. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:

3. fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;

4. fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;

5. fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci;

6. fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;

7. fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

8. fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;

9. fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;

10. fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;

11. fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei;

12. fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;

13. fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase;

14. fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;

15. fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;

16. fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;

17. fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei;

18. fiii lui Iora, o sută doisprezece;

19. fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;

20. fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;

21. fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;

22. oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;

23. oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;

24. fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;

25. fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;

26. fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;

27. oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;

28. oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;

29. fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;

30. fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;

31. fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

32. fiii lui Harim, trei sute douăzeci;

33. fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;

34. fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;

35. fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.

36. Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;

37. fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;

38. fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;

39. fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.

40. Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru.

41. Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.

42. Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.

43. Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

44. fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,

45. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

46. fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,

47. fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,

48. fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,

49. fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

50. fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,

51. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

52. fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,

53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

54. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,

56. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

57. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.

58. Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.

59. Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel:

60. fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.

61. Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.

62. Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, au fost îndepărtaţi de la preoţie,

63. şi dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim.

64. Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,

65. afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe.

66. Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,

67. patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

68. Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aşeze din nou pe locul unde fusese.

69. Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti.

70. Preoţii şi leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s-au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.