1 Cronici 6

1. Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

2. Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.

3. Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

4. Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua;

5. Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;

6. Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;

7. Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;

8. Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;

9. Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;

10. Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;

11. Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;

12. Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;

13. Şalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;

14. Azaria a născut pe Seraia; Seraia a născut pe Iehoţadac.

15. Iehoţadac a plecat şi el când a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.

16. Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari. –

17. Iată numele fiilor lui Gherşon: Libni şi Şimei. –

18. Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.

19. Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. – Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor.

20. Din Gherşon: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;

21. Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. –

22. Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;

23. Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;

24. Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.

25. Fiii lui Elcana: Amasaişi Ahimot;

26. Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;

27. Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;

28. şi fiii lui Samuel, întâiul născut: Vaşni şi Abia. –

29. Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;

30. Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

31. Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă:

32. ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locaşului Cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.

33. Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35. fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36. fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,

37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

38. fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. –

39. Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,

40. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,

43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherşon, fiul lui Levi. –

44. Fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45. fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,

46. fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

47. fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48. Fraţii lor, leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.

49. Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot şi tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;

51. Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;

52. Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;

53. Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

54. Iată locuinţele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiţilor, ieşiţi cei dintâi la sorţi,

55. li s-a dat Hebronul, în ţara lui Iuda, şi locurile lui de păşunat;

56. dar câmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

57. Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat,

58. Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat,

59. Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat;

60. şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.

61. Celorlalţi fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorţi zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

62. Fiii lui Gherşon, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan.

63. Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

64. Copiii lui Israel au dat astfel leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat.

65. Au dat prin sorţi, din seminţia lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe care le-au numit pe nume.

66. Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim.

67. Le-au dat: cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, pe muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat,

68. Iocmeam cu locurile lui de păşunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat,

69. Aialon cu locurile lui de păşunat şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat;

70. şi din jumătatea seminţiei lui Manase au dat: Aner cu locurile lui de păşunat şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.

71. Fiilor lui Gherşon le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;

72. din seminţia lui Isahar, Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat,

73. Ramot cu locurile lui de păşunat şi Anem cu locurile lui de păşunat;

74. din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat,

75. Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat;

76. şi din seminţia lui Neftali, Chedeş din Galileea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.

77. Celorlalţi leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat: din seminţia lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de păşunat şi Taborul cu locurile lui de păşunat,

78. iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustiu, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile lui de păşunat,

79. Chedemot cu locurile lui de păşunat şi Mefaat cu locurile lui de păşunat;

80. şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat,

81. Hesbonul cu locurile lui de păşunat şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.