1 Cronici 2

1. Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.

4. Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.

5. Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.

6. Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. –

7. Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire. –

8. Fiul lui Etan: Azaria.

9. Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).

10. Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.

11. Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.

12. Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.

13. Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Şimea, al treilea;

14. pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;

15. pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea.

16. Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.

17. Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.

18. Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.

19. Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.

20. Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. –

21. În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.

22. Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.

23. Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.

24. După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.

25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.

26. Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –

27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. –

28. Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.

29. Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.

30. Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii.

31. Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.

32. Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.

33. Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. – Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. –

34. Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean, numit Iarha.

35. Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.

36. Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;

37. Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;

38. Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;

39. Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.

40. Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;

41. Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.

42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.

43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.

44. Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.

45. Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

46. Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.

47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48. Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.

49. Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.

50. Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei şi tatăl lui Chiriat-Iearim;

51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52. Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.

53. Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii.

54. Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii;

55. şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.