1 Cronici 1

1. Adam, Set, Enoş,

2. Chenan, Mahalaleel, Iered,

3. Enoh, Metuşelah, Lemec,

4. Noe. Sem, Ham şi Iafet.

5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

6. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. –

7. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.

8. Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –

9. Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.

10. Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –

11. Miţraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,

12. Patrusimi, Casluhimi, din care au ieşit filistenii şi caftorimii. –

13. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het,

14. şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi,

15. heviţi, archiţi, siniţi,

16. arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.

17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec. –

18. Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.

19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.

20. Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,

21. pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,

22. pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,

23. pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.

24. Sem, Arpacşad, Şelah,

25. Eber, Peleg, Rehu,

26. Serug, Nahor, Terah,

27. Avram, adică Avraam.

28. Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.

29. Iată sămânţa lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30. Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.

32. Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. – Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. –

33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. – Aceştia sunt toţi fiii Cheturei.

34. Avraam a născut pe Isaac. – Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.

35. Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core. –

36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec. –

37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38. Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. –

39. Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. –

40. Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. – Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. –

41. Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. –

42. Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

43. Iată împăraţii care au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. –

44. Bela a murit; şi, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. –

45. Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam din ţara temaniţilor. –

46. Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. –

47. Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –

48. Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. –

49. Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –

50. Baal-Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –

51. Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,

52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.